Algemeen

Bestuurlijke samenvatting

De programmabegroting bevat alle plannen voor het komende jaar en de financiering die daarbij hoort. In deze begroting zijn onder andere de effecten van de meicirculaire, exogene en autonome ontwikkelingen en het coalitieakkoord verwerkt. De begroting is tot en met 2025 structureel sluitend en daarmee voldoen we aan de vereisten van de toezichthouder.
In deze samenvatting krijgen de plannen en cijfers een gezicht. Hiermee kan iedereen een beeld vormen van hoe 2023 en de jaren daarna er uitzien. Dit doen we aan de hand van de thema’s uit het coalitieakkoord 2022 - 2026 ‘Verbinden, vertrouwen, vooruitgang’, dat in deze begroting is verwerkt. Ook vindt u een samenvatting van onze financiële uitgangspunten, oftewel ons huishoudboekje.

  Voor en met inwoners

Leidschendam-Voorburg is een gemeente waar het draait om de inwoners, ondernemers, verenigingen en organisaties. De gemeente is er om hen te steunen, richting te geven waar nodig en om de juiste randvoorwaarden te bieden. We werken graag met inwoners en ondernemers samen. Zij weten precies wat er speelt en hebben veel kennis. Zo kunnen we samen de uitdagingen in onze gemeente aan. We vinden het belangrijk om het vertrouwen van inwoners en ondernemers in de gemeente te vergroten. Dat doen we onder andere met burgerparticipatie in verschillende projecten, waardoor inwoners en ondernemers kunnen meedenken, meepraten en meedoen. Ook vinden in 2023 verkiezingen plaats voor de Provinciale staten en waterschapsbesturen.

Onze dienstverlening is ons visitekaartje. Inwoners kunnen bij ons terecht voor de dagelijkse dienstverlening, zoals het aanvragen van een paspoort of vergunning, financiële ondersteuning of een invalide parkeerkaart. We voeren daarbij continue verbeteringen door en maken het contact met de gemeente toegankelijker. Onze communicatie moet helder zijn; we communiceren in duidelijke taal die iedereen begrijpt. Na jaren van voorbereiding is 2023 het jaar dat de Omgevingswet in werking treedt. Daarmee kan de inwoner nog makkelijker zaken regelen met de gemeente.

  Wonen, werken en recreëren in een aantrekkelijke omgeving

De drie kernen Leidschendam, Stompwijk en Voorburg vormen samen een aantrekkelijke gemeente. Veel mensen zijn hier op zoek naar een huis. Er is in de gemeente dan ook grote behoefte aan goede, betaalbare woningen. Ook willen we dat onze leefomgeving groen blijft, de voorzieningen goed geregeld zijn en er voldoende ruimte is voor werkgelegenheid en recreatie. Al deze zaken stellen ons voor een uitdaging, omdat er beperkte ruimte is in de gemeente.

Wij geven richting aan de gewenste ontwikkelingen voor de toekomst. We doen dit in het algemeen met de ontwikkeling van de Omgevingsvisie en concreet met projecten als Klein Plaspoelpolder. Op verschillende locaties wordt gewerkt aan ontwikkeling van woningbouw: Vlietvoorde, De Leytse Hof, Veurse Achterweg, Parnashofweg, De Star, Appelgaarde, Parkweg en Westeinderweg. Dat doen we in samenwerking met de omwonenden, passend bij de omgeving en rekening houdend met de toekomst.

Op het gebied van economie worden stevige stappen gezet om bedrijvigheid en brede werkgelegenheidsgroei te bevorderen. Samen met ontwikkelaars, vastgoedeigenaren en ondernemers creëren we nieuwe plekken en verduurzamen we bestaande plekken om te werken en ondernemen. Winkelgebied De Julianabaan in Voorburg wordt verduurzaamd en vernieuwd, zodat het een moderne uitstraling krijgt. Om meer bezoekers te trekken investeren we in citymarketing voor alle drie de kernen. Op het stationsplein in Voorburg maken we voorzieningen, zodat er evenementen kunnen plaatsvinden. Samen met regiopartners Metropool Rotterdam Den Haag (MRDH) en de provincie Zuid-Holland wordt er gewerkt aan het vernieuwen en verduurzamen van de regionale economie.

Sport, kunst, cultuur en recreatie is belangrijk, omdat dit onze gemeente levendig en aantrekkelijk maakt. We zorgen ervoor dat het voor iedereen in onze gemeente bereikbaar is. Daarom investeren we in bibliotheken, nieuw rugbyterrein. Ook stellen we in 2023 een Cultuurvisie op.

   Steun voor wie het nodig heeft

De sociale voorzieningen van de gemeente zijn er om te zorgen dat het inwoners lukt om alledaagse taken zelf te doen en weten waar zij hulp kunnen vragen. We blijven mensen met schulden ondersteunen; we blijven energietoeslag toekeren zolang het Rijk dit van ons vraag en het ons financieel mogelijk maakt; we blijven steun bieden aan mantelzorgers; waar meer problemen spelen kijken we naar het geheel en we blijven samenwerken met onze sociale partners om zo diegene die dat het hardste nodig hebben te helpen. Tegelijk vernieuwen we ook. Zo ontwikkelen nieuw beleid voor Wmo, minima en re-integratie en participatie. Ook kijken we tijdens een welzijnsgesprek of uitkeringsgerechtigden krijgen waar ze recht op hebben.

Het versterkingsprogramma Sterk voor Noord is een wijkgerichte aanpak, die extra inzet op ondersteuning van inwoners in de wijken De Heuvel/Amstel en Prinsenhof. Onze aandacht gaat daar vooral uit naar jeugd en onderwijs, het versterken van voorschoolse educatie, financiële zelfredzaamheid en fijn en veilig wonen.

   Bereikbaar te voet, fiets, ov en auto

We willen een goed bereikbare en verkeersveilige gemeente zijn. Ons verkeers- en vervoerbeleid helpt ons hierbij. Waar mogelijk benutten we de bestaande infrastructuur beter en stimuleren we het nemen van de fiets en het openbaar vervoer. We werken aan verkeersveiligheid, voldoende parkeerruimte voor inwoners en bezoekers en verbetering van mobiliteit rondom de Westfield Mall of the Netherlands. Ook maken we in 2023 een plan van aanpak om te onderzoeken of we het Damcentrum autoluw kunnen maken. Over de hoogwaardige OV-verbinding (HOV) van Den Haag Centraal Station en Station Voorburg houden we nauw contact met de omwonenden. Als de plannen concreter worden bekijken we samen met hen hoe we de buurt veiliger en groener kunnen maken.

   Veiligheid, een gezamenlijke verantwoordelijkheid

We zorgen dat het in onze gemeente veilig blijft om te wonen, werken, ondernemen, recreëren en verblijven. Daarom wordt fors geïnvesteerd in veiligheid, met name in wijken waarin dit als een probleem wordt ervaren. We breiden het aantal boa’s uit en we stimuleren dat er in elke wijk een buurtpreventieteam is. Het regionale speerpunt Maatschappelijk ongenoegen en het voorkomen van ondermijning nemen wij op in het Veiligheidsbeleid 2023-2026. We moedigen scholen aan om veiligheidslessen te verzorgen, doen een voorlichtingscampagne over cybercrime, doen onderzoek naar vuurwerkvrije zones en stellen een voederverbod in als belangrijke stap in het terugdringen van meeuwen- en rattenoverlast.

  Duurzame toekomst en goede leefomgeving voor iedereen

Een schone, mooie groene leefomgeving is van belang voor mens, dier en plant. We zijn een groene gemeente. Tegelijkertijd zien we dat de leefomgeving onder druk staat door klimaatverandering, zoals de droogte in 2022, en milieuproblematiek, zoals vervuiling van ons water, de grond en lucht. Dit is niet goed voor onze gezondheid en leidt ook tot biodiversiteitsverlies.

Om klimaatverandering te beperken moeten we als samenleving ons energieverbruik minderen en overstappen op duurzame energiebronnen. De gemeente heeft daarin een regierol. We willen de energietransitie graag versnellen, maar dat hebben we niet helemaal zelf in de hand. We zijn sterk afhankelijk van het animo bij inwoners en bedrijven en van de mogelijkheden van de netbeheerder en aannemers. In De Heuvel/Amstel zijn we samen met inwoners en partners bezig met de energietransitie. Deze wijk wordt als eerste aardgasvrij. In 2023 stellen we een nieuw Duurzaamheidsprogramma en een GroenActiePlan op. Met beide plannen gaan we nog actiever maatregelen nemen om klimaatverandering te beperken en onze omgeving in te richten op dit veranderende klimaat. Zo werken we aan een prettig Leidschendam, Stompwijk en Voorburg voor onszelf én de generaties na ons.

Deze pagina is gebouwd op 12/28/2022 11:26:50 met de export van 12/27/2022 15:37:18