Bijlagen

Begroting naar taakvelden

Nr.

Taakveldnaam

Lasten

Baten

Saldo

T01

Bestuur

3.479

0

-3.479

T02

Burgerzaken

3.487

1.030

-2.457

T03

Beheer overige gebouwen en gronden

1.606

1.717

111

T04

Overhead

35.282

9

-35.273

T05

Treasury

-84

2.811

2.896

T061

OZB Woningen

352

9.886

9.534

T062

OZB Niet-woningen

150

5.049

4.899

T063

Parkeerbelasting

91

318

227

T064

Belastingen overig

248

155

-93

T07

Algemene en overige uitkeringen

0

140.693

140.693

T08

Overige baten en lasten

212

0

-212

T09

Vennootschapsbelasting

50

0

-50

T010

Mutaties reserves

223

6.368

6.145

T012

Onvoorziene uitgaven

100

0

-100

T11

Crisisbeheersing en brandweer

6.565

0

-6.565

T12

Openbare orde en veiligheid

3.150

189

-2.961

T21

Verkeer en Vervoer

14.283

358

-13.925

T22

Parkeren

667

9

-658

T23

Recreatieve havens

119

2

-118

T25

Openbaar vervoer

57

0

-57

T31

Economische ontwikkeling

801

0

-801

T32

Fysiek bedrijfsinfrastructuur

129

0

-129

T33

Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen

58

82

25

T34

Economische promotie

403

379

-25

T41

Openbaar basisonderwijs

0

0

0

T42

Onderwijshuisvesting

5.365

144

-5.221

T43

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

3.636

2.353

-1.282

T51

Sportbeleid en activering

1.077

0

-1.077

T52

Sportaccommodaties

5.767

2.390

-3.378

T53

Cultuurpres.,productie&participatie

966

98

-868

T54

Musea

838

54

-784

T55

Cultureel erfgoed

399

0

-399

T56

Media

2.180

286

-1.894

T57

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

8.995

743

-8.253

T61

Samenkracht en burgerparticipatie

12.576

1.843

-10.733

T62

Wijkteams

2.716

0

-2.716

T63

Inkomensregelingen

38.125

31.614

-6.511

T64

Begeleide participatie

3.573

0

-3.573

T65

Arbeidsparticipatie

4.732

226

-4.506

T66

Maatwerkvoorzieningen (Wmo)

2.623

3

-2.620

T671

Maatwerk dienstverlening 18+

15.287

579

-14.708

T672

Maatwerk dienstverlening 18-

24.143

0

-24.143

T681

Geëscaleerde zorg 18+

604

0

-604

T682

Geëscaleerde zorg 18-

3.194

32

-3.163

T71

Volksgezondheid

3.104

40

-3.064

T72

Riolering

5.161

8.234

3.073

T73

Afval

9.650

12.937

3.288

T74

Milieubeheer

2.175

0

-2.175

T75

Begraafplaatsen en crematoria

1.040

1.116

76

T81

Ruimte en leefbaarheid

4.771

1.663

-3.108

T82

Grondexploitatie (niet bedrijventerr.)

24.549

24.549

0

T83

Wonen en bouwen

5.598

2.976

-2.622

Totaal van Taakvelden

264.271

260.936

-3.336

Deze pagina is gebouwd op 12/28/2022 11:26:50 met de export van 12/27/2022 15:37:18