Paragrafen

Duurzaamheid

De leefbaarheid voor mens en dier staat onder druk door klimaatverandering, biodiversiteitsverlies en verstedelijking. Hoge energieprijzen zorgen bovendien voor financiële problemen bij inwoners, bedrijven en instellingen. Verduurzaming van ons energiegebruik en vergroening van onze leefomgeving is van groot belang voor de toekomst van onze gemeente en wereld. De gemeente wil daarom grote stappen zetten en zet zich actief in op het terrein van duurzaamheid; energietransitie, klimaatadaptatie en biodiversiteit en vergroening

De basis voor ons handelen en de besteding van middelen voor de bovengenoemde doelen is het Duurzaamheidsprogramma. Er wordt gewerkt aan een nieuw Duurzaamheidsprogramma 2023-2026 Dit wordt in Q1 2023  voorgelegd aan de raad.

Het huidige Duurzaamheidsprogramma met betrekking tot de energietransitie gaat uit van vier sporen, te weten verduurzaming gemeentelijk vastgoed, verduurzaming onderwijsvastgoed, de wijkaanpakken en bewonersinitiatieven. Voor deze begroting is dat programma tezamen met het Coalitieakkoord 2022-2026 als uitgangspunt genomen. Vaststelling van een nieuw Duurzaamheidsprogramma zal invloed op de begroting hebben.

De inzet voor duurzaamheid wordt bekostigd vanuit verschillende posten in de begroting. Verduurzaming moet immers plaatsvinden over de volle breedte van werkzaamheden van de gemeente en komt terug in al het dagelijkse werk. Hierbij spelen landelijke eisen, wensen van inwoners en investeringsmodellen een rol. Hierbij moet men denken aan de toepassing van ledverlichting, elektrificatie van het wagenpark, het bevorderen van duurzame mobiliteit, vergroening van de gemeente onder meer door steenbreek, maatschappelijk verantwoord inkopen.

Om de energietransitie te versnellen is er een bestemmingsreserve ‘duurzaamheid en energietransitie’. Deze middelen worden op basis van een bestedingsplan van de bestemmingsreserve duurzaamheid en energietransitie ingezet via jaarschijven. Het nieuwe duurzaamheidsprogramma zal invloed gaan hebben op het bestedingsplan.
De huidige inzet vanuit de bestemmingsreserve vindt specifiek plaats op vier sporen:

  • Verduurzaming gemeentelijk vastgoed

In de bestemmingsreserve zijn beperkt middelen beschikbaar voor verduurzaming van de gemeentelijk vastgoed.

  • Verduurzaming onderwijsvastgoed

Met het onderwijsveld zijn nadere afspraken gemaakt voor de inzet van de daarvoor gereserveerde middelen via een stimuleringsregeling.

  • Wijkaanpak

Op basis van een opgesteld plan van aanpak worden de wijkgesprekken met inwoners en andere stakeholders van de Heuvel/Amstelwijk gevoerd om tot een wijkuitvoeringsplan te komen. In 2023 bekijken we of we de wijkaanpak kunnen intensiveren. Veel tijd en aandacht wordt besteed aan het opbouwen van samenwerkingsrelaties met inwoners, corporaties, VVE’s en andere stakeholders zoals Dunea, Stedin, commerciële verhuurders, de Haagse Hoge School, andere overheden enz.

  • Bewonersinitiatieven

Dit omvat de Gemeentelijke subsidie groen dak en isolatie en korting op de rente bij een energiebespaarlening van het Nationaal Warmtefonds.

In 2023 wordt een plan gemaakt voor een CO 2 -neutrale organisatie. De gemeente zet in op de het vergroten van interne kennis op het terrein van duurzaamheid maar benut daar waar nodig ook externe deskundigheid door middel van gerichte opdrachten. Met samenwerkende partijen wordt het opstellen van een lokaal klimaatakkoord onderzocht. Naast het verder stimuleren van isolatie gaan we in 2023 meer inzetten op de bronkant. We onderzoeken verdere opwekmogelijkheden en intensiveren contact over de Warmtelinq. Door bijvoorbeeld het energieloket en aanpak energiearmoede, wordt energiebesparing voor alle doelgroepen gestimuleerd. Naast de wijkaanpak spelen we actief in op initiatieven rondom collectieve energie en groenmaatregelen.

Het huidige uitvoeringsprogramma duurzaamheid loopt tot en met 2022. Voorbereidingen worden getroffen om via een herijking te komen tot een nieuw uitvoeringsprogramma duurzaamheid voor de periode 2023-2026. In het nieuwe programma stellen we ook nieuwe lange termijndoelen en tussendoelen op. Het uitvoeringsprogramma en een eventuele andere inzet van de beschikbare middelen zullen aan de raad worden voorgelegd en zullen invloed hebben op de begroting en besteding van de bestemmingsreserve.

Duurzaamheid

Begroting
2022

Begroting
2023

Begroting
2024

Begroting
2025

Begroting
2026

Verduurz. eigen gemeentelijk vastgoed

3

21

32

42

42

Verduurzaming onderwijsvastgoed

0

433

433

394

394

Overige uitgaven duurzaamheid

47

47

47

47

47

Klimaatbeleid: duurzame energie

557

101

101

101

101

Klimaatbeleid: gemeent.gebouwen en voorz

70

31

12

12

12

Wijkaanpakken verduurzaming

820

820

820

1.042

1.042

Verg. rentekorting duurzaamheidslening

250

250

250

250

100

Subsidies duurzame maatregelen

500

400

400

333

483

Totaal

2.247

2.103

2.095

2.222

2.222

Bedragen x € 1.000

In bovenstaande tabel zijn de kredieten voor het verduurzamen van gemeentelijke gebouwen niet opgenomen. Deze zijn verwerkt in het investeringsplan.

Deze pagina is gebouwd op 12/28/2022 11:26:50 met de export van 12/27/2022 15:37:18