Financiële Begroting

Reserves

Algemene reserve vrij besteedbaar

Deze reserve is onderdeel van de weerstandscapaciteit. Op deze reserve rusten geen claims, de middelen zijn vrij besteedbaar.

Mutaties 2023:

De onttrekkingen bestaan uit:
- Programma Sterk voor Noord: € 470.000 op basis van het raadsbesluit (2324) Programmaplan Sterk voor Noord 2021-2041.
- Aansluiting onderwijs en jeugdzorg voor een bedrag van € 87.000, onderdeel van de Nota van Wijziging op de programmabegroting 2022-2025.
- Uitstel invoering omgevingswet: € 34.000 op basis van de Nota van Wijziging op de programmabegroting 2022-2025.
- Bergingen Starrevaart: € 41.000 op basis van de Nota van Wijziging op de programmabegroting 2022-2025.

Nadere toelichting:

Doorgaans wordt het exploitatieresultaat toegevoegd of onttrokken aan de Algemene reserve vrij besteedbaar, tenzij er bij de resultaatbestemming (jaarrekening) anders wordt besloten.

Algemene reserve met bufferfunctie

De algemene reserve met bufferfunctie is bestemd voor het opvangen van financiële gevolgen van calamiteiten en risico’s. De reserve vormt een belangrijk deel van de weerstandscapaciteit.

Mutaties 2023:

Er zijn geen mutaties in 2023.

Nadere toelichting:

In de jaarrekening 2022 wordt de noodzakelijke omvang van deze reserve, per 31 december 2022, bepaald op basis het berekende financiële risicoprofiel (= totaal van de gekwantificeerde risico's).

Reserve bereikbaarheid Stompwijk

De reserve is bestemd voor de dekking van de afschrijvingslasten die samenhangen met de investeringen in de renovatie van de Stompwijkseweg, de Dokter van Noortstraat en de aanleg van de Verbindingsweg, de herinrichting Dokter van Noortstraat en de aanleg van Veenpoldersweg (voorheen de Verbindingsweg).

Mutaties 2023:

Er zijn geen mutaties in 2023.

Nadere toelichting:

Na afronding van het project wordt het benodigde bedrag ter dekking van de afschrijvingslasten toegevoegd aan de reserve dekking afschrijvingslasten.

Reserve Stedelijke vernieuwing

Deze reserve is bestemd voor Stedelijke vernieuwing. Stedelijke vernieuwing is een programmatische aanpak die verbindingen legt tussen verschillende beleidsterreinen (o.a. wonen, welzijn, duurzaamheid, ruimtelijke ontwikkeling en wijkgericht werken) om zo een impuls te geven aan de leefbaarheid in de wijken en buurten.

Mutaties 2023:

N.v.t. (zie de nadere toelichting).

Nadere toelichting:

De kosten die in het kader van stedelijke vernieuwingen gemaakt worden (zoals bij de Leidsekade Venestraat) moeten op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording gemeenten (BBV) geactiveerd worden en mogen niet ten laste van deze reserve gedekt worden.
Als gevolg van deze boekhoudregels (BBV) ligt het voor de hand om deze reserve op te heffen. Het voorstel om de reserve op te heffen is opgenomen in de 2e Turap 2022.

Reserve dekking afschrijvingslasten

De reserve is voor de dekking van afschrijvingslasten van (geactiveerde) investeringen die overeenkomstig de besluitvorming gedeeltelijk / geheel ten laste van deze middelen komen.

Mutaties 2023:

De toevoeging betreft de Overheveling vanuit de reserve Duurzaamheid en Energietransitie in verband met de investering duurzaamheid schoolgebouwen (€ 222.500) conform aangenomen motie bij de vaststelling bestedingsplan Duurzaamheid en Energietransitie.

De onttrekking bedraagt € 1,407 miljoen aan afschrijvingen van afgesloten investeringsprojecten.

Nadere toelichting:

De omvang van de reserve komt overeen met alle toekomstige afschrijvingslasten van de investeringen waarbij besloten is om deze lasten te dekken uit de reserve.

Reserve herwaardering activa

Deze reserve is ingesteld naar aanleiding van de stelselwijziging afschrijving activa. De afschrijving van de activa is in 2010 omgezet van een lineaire naar een annuïtaire afschrijving. Dit geeft na verloop van tijd hogere lasten die gedekt worden door deze reserve.

Mutaties 2023:

De onttrekking van € 350.000 is een bijdrage in hogere kapitaallasten.

Nadere toelichting:

N.v.t.

Reserve Verevening sociale woningbouw

De reserve Verevening sociale woningbouw is voor de financiële bijdragen en onttrekkingen in het kader van de realisatie van 30% sociale woningbouw. Wanneer in woningbouwplannen in Leidschendam-Voorburg minder dan 30% of geen sociale woningen zijn opgenomen, is de projectontwikkelaar verplicht een financiële bijdrage te storten in het vereveningsfonds. Wanneer er meer dan 30% sociale woningen wordt gerealiseerd, dan ontvangt de projectontwikkelaar een bijdrage uit het fonds, als het saldo van het fonds dit toelaat.

Mutaties 2023:

Er zijn geen mutaties in 2023.

Nadere toelichting:

Indien er gedurende het jaar projecten zijn waarbij verevening van toepassing is zullen de geraamde onttrekkingen en stortingen hier bij de tussentijdse rapportages op worden aangepast.

Reserve maatregelen Corona

Dekking van de economische maatregelen ten gevolge van corona.

Mutaties 2023:

N.v.t. (zie nadere toelichting)

Nadere toelichting:

Naar verwachting worden alle plannen uit het bestedingsplan in 2022 uitgevoerd. Gezien de  situatie rondom het coronavirus, is de intentie om de reserve per 31-12-2022 op te heffen. Hiermee zullen de resterende middelen uit deze reserve terugvloeien naar de algemene reserve. Dit wordt bij de jaarrekening 2022 voorgelegd aan de raad.

Reserve Sterk voor Noord

De reserve zorgt ervoor dat het programma Sterk voor Noord uitgevoerd kan worden, wat moet leiden tot een kansrijke toekomst voor alle inwoners van Leidschendam-Noord.

Mutaties 2023:

Er zijn geen mutaties in 2023.

Nadere toelichting:

De uitvoering van het programmaplan Sterk voor Noord 2021-2041 moet leiden tot een kansrijke toekomst voor alle inwoners van Leidschendam-Noord. Dit betekent het terugdringen en voorkomen van kansenongelijkheid. Het betekent ook dat jongeren en volwassenen participeren naar
vermogen en dat armoede, taalachterstanden en schulden minder vaak een belemmering vormen om mee te doen. Tot slot streven partners naar wijken waar het voor iedereen fijn en veilig wonen is. Ter bekostiging van het programma Sterk voor Noord vanaf 2026 is deze bestemmingsreserve gevormd.

Reserve Nazorg Rietvink

Werkzaamheden die in het kader van nazorg nog plaats moeten vinden in het project Rietvink.

Mutaties 2023:

Er zijn geen mutaties in 2023.

Nadere toelichting:

Nadat de werkzaamheden van de nazorg aan de Rietvink afgerond zijn (naar verwachting eind 2022) zal de investering afgesloten worden en wordt met ingang van 2023 gestart worden met de afschrijving van deze investering. Aangezien de afschrijvingen van deze investering volledig gedekt worden uit de reserve dekking afschrijvingen (RDA) wordt de reserve Nazorg Rietvink ter dekking van deze lasten in 2022 toegevoegd aan de RDA (Reserve Dekking Afschrijvingslasten), waarna de reserve per 31 december 2022 opgeheven wordt.

Reserve Langer zelfstandig wonen

Betere ondersteuning en zorg thuis, hulp aan mantelzorger en vrijwilligers, meer geschikte woningen voor ouderen.

Mutaties 2023:

Onttrekkingen:
•   Budgetten ten behoeve van collectieve woningaanpassing € 900.000). (innovatieve) woon - en zorgvormen en flex woningen (€ 250.000), doorstroming naar passende woning (€ 60.000), inzet flatcoach (€ 60.000) en uitbreiding noodwoningen (€ 40.000); totaal € 1.310.000 conform raadsbesluit d.d. 13 juli 2021 over vaststelling Bestedingsplan Langer zelfstandig wonen (Lzw).

Nadere toelichting:

In 2022 zijn verschillende onderdelen van de bestemmingsreserve Langer Zelfstandig Wonen gestart. Zo zijn de eerste doorstroommakelaar en flatcoach ingezet en is de subsidieregeling voor collectieve woningaanpassingen opgesteld. Naar verwachting worden deze onderdelen in 2023 voortgezet en wordt de focus ook gelegd op de innovatieve woon - en zorgvormen, flex woningen en noodwoningen, zodat dit in 2023 van start gaat.

Reserve Herstelbeleid

Deze reserve is bedoeld om Leidschendam-Voorburg sterker uit de crisis te laten komen door sociale, maatschappelijke en economische interventies te ontwikkelen en te implementeren die burgers, bedrijven en maatschappelijke instellingen helpen zich in te stellen op de nieuwe toekomst.

Mutaties 2023:

Op basis van het bestedingsplan Herstelbeleid 2022-2025 wordt er in 2023 € 644.000 onttrokken aan de reserve.

Nadere toelichting:

Op 7 december 2021 heeft de raad de kaders van het herstelbeleid en het bestedingsplan 2022-2025 vastgesteld.
De geraamde uitgaven in het kader van het bestedingsplan 2022-2025 bedragen € 5 miljoen.

Reserve Bereikbaarheid

De reserve dient ter dekking van de kosten van de realisatie van de aanleg van de parkeergarage Leidschendam Noord en de aanleg van het parkeerterrein Leidsekade-Venestraat.

Mutaties 2023:

Er zijn geen mutaties in 2023.

Nadere toelichting:

De investeringen waarvan de werkelijke uitgaven tot maximaal het bedrag van het beschikbaar gestelde krediet aan deze reserve onttrokken worden zijn:
- Leidsekade Venestraat (totaal € 1,225 miljoen); de werkzaamheden worden in 2022-2024 verwacht. Als gevolg hiervan worden de werkelijke uitgaven tot een maximum van € 1,225 miljoen in 2024 onttrokken aan deze reserve en toegevoegd aan de Reserve dekking afschrijvingen.
- Parkeergarage Rijnlandstraat Noord (€ 2,135 miljoen); de werkzaamheden worden in 2023-2024 verwacht. Als gevolg hiervan worden de werkelijke uitgaven tot een maximum van € 2,135 miljoen in 2024 onttrokken aan deze reserve en toegevoegd aan de Reserve dekking afschrijvingen.

Reserve Mobiliteit

Het bereikbaar houden van Leidschendam-Voorburg.

Mutaties 2023:

Ten behoeve van de Mobiliteit Mall of the Netherlands een onttrekking van € 150.000.

Nadere toelichting:

De bestedingen vinden plaats op basis van afzonderlijke besluiten door de raad. De werkelijke onttrekkingen in enig jaar worden gebaseerd op de daadwerkelijke uitgaven van dat jaar tot maximaal het geraamde bedrag op grond van de genomen en nog te nemen besluiten door de raad.

Reserve Energietransitie en Duurzaamheid

Ter dekking van kosten voor de klimaatopgave om in 2050 CO2 neutraal te zijn.

Mutaties 2023:

De budgetten ten behoeve van verduurzaming onderwijsvastgoed (€ 432.500), wijkaanpakken (€ 820.000), bewonersinitiatieven (€ 400.000) en verduurzaming schoolgebouwen (€ 222.500) conform vastgesteld bestedingsplan door de raad.

Nadere toelichting:

Op 8 juni 2021 is het bestedingsplan van de bestemmingsreserve door de raad vastgesteld. Met de vaststelling van het bestedingsplan wordt richting gegeven aan de inzet van de middelen uit de bestemmingsreserve over een langere periode.  

Reserve Onderwijshuisvesting

Ter dekking van de kosten voor de vervangings- en renovatieopgave in het voortgezet onderwijs waar de rijksbijdragen onvoldoende voor zijn.

Mutaties 2023:

Er zijn geen mutaties in 2023.

Nadere toelichting:

Goed onderwijs is belangrijk voor onze kinderen. De gemeente heeft een wettelijke taak om zorg te dragen voor adequate onderwijshuisvesting. Goede huisvesting, passend bij de eisen van deze tijd; flexibel in gebruik, schoon, veilig en duurzaam, is een belangrijk maar een kapitaalintensief aspect. De stelpost investeringskrediet voor het voortgezet onderwijs, die gebaseerd is op normbedragen is hiervoor ontoereikend. Een voorstel om deze aan te vullen vanuit de reserve zal pas gedaan worden op het moment dat de definitieve kredietaanvragen voor de scholen in het IHP VO (Integraal HuisvestingsPlan Voortgezet Onderwijs) worden voorgelegd aan de raad.

Reserve Oekraïne

Deze reserve wordt ingezet voor het organiseren en bieden van opvang, voorzieningen, onderwijs en kinderopvang voor vluchtelingen uit Oekraïne.

Mutaties 2023:

Voor 2023 zijn er nog geen mutaties begroot, omdat er nog te veel onduidelijkheid is over de verwachte uitgaven. Vanuit het Rijk wordt een groot deel van de kosten vergoed, waardoor deze kosten niet gedekt hoeven te worden uit de bestemmingsreserve. Door middel van een bestedingsplan voor 2023 zal de onttrekking voor 2023 bepaald worden.

Nadere toelichting:

De oorlog in Oekraïne is naar verwachting voorlopig nog niet afgelopen, dus de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne duurt ook nog voort. Er wordt hard gewerkt aan een plan voor de lange termijn opvang en het borgen van de voorzieningen, onderwijs en kinderopvang.

Deze pagina is gebouwd op 12/28/2022 11:26:50 met de export van 12/27/2022 15:37:18