Bijlagen

Incidentele baten en lasten

In onderstaande tabellen zijn de incidentele lasten, de incidentele baten en de incidentele verrekeningen met reserves opgenomen. Het totaal hiervan zijn de incidentele baten en lasten In het hoofdstuk "Lasten en baten" is een totaaloverzicht gegeven van het begrote saldo en de opbouw daarvan in een structureel en een incidenteel deel.

Incidentele lasten

2023

2024

2025

2026

Toelichting

T2 Verkeer en Vervoer

Aanlegplaatsen in de Vliet

80

0

10

0

Aanlegsteigers worden uitgevoerd met aandacht voor duurzaamheid en bij voorkeur nabij historisch erfgoed.

CID Binckhorst reg. bereikbaarheid

1.500

850

50

0

project CID Binckhorst - Regionale bereikbaarheid, afronding van dit project staat nu gepland in 2025.

Metropolitane fietsroute

35

0

0

0

De lasten van het project fietsroute Metropolitane fietsroute DH - Pijnacker staan momenteel geraamd op de uitvoering UVP; voor de herkenbaarheid van de lasten is er een nieuwe activiteit aangemaakt. Middels deze wijziging worden de meerjarige lasten geboekt op deze nieuwe activiteit. Dit project zal conform planning in 2023 afgerond worden.

Ondergronds brengen hoogspanningslijnen

1.160

1.160

0

0

In de gemeente Leidschendam-Voorburg is er in totaal nog 4,6 km lengte aan hoogspanningslijnen die ondergronds verkabeld kunnen worden. In het project Appelgaarde bevindt zich 1 km, waarvan het uitgangspunt is dat de kosten voor rekening van de projectontwikkelaar komen. Voor het resterende gedeelte (3,6 km) zal de gemeente de kosten zelf moeten dragen. Er kan nog korte tijd gebruik gemaakt worden van de zogenaamde Verkabelingregeling waarbij een groot deel van de kosten worden vergoed door het Rijk. Betrokken partijen hebben aangegeven dat het vanwege desinvesteringen niet wenselijk is om dit traject in stukken ondergrond te brengen. Er zal daarom in 2021 een haalbaarheidsstudie uitgevoerd worden.

Smart Mobility

150

150

0

0

Leidschendam-Voorburg zet in op behoud en verbetering van bereikbaarheid. Waar mogelijk neemt de gemeente actief deel aan het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) Verkenningen en Planuitwerkingen. Zo neemt Leidschendam-Voorburg actief deel aan de Verkenning CID Binckhorst. Rijk, regio en de gemeenten Den Haag en Leidschendam-Voorburg verkennen samen de mobiliteitstransitie in en om het Central Innovation District (CID) van Den Haag en de Binckhorst. Tijdens het Bestuurlijke Overleg MIRT tussen rijk en regio is afgesproken dat voor de korte termijn wordt ingezet op een maatregelenpakket van € 137 miljoen. Hiervan wordt vanaf 2019 de Korte Termijn Aanpak (KTA) bekostigd, met onder andere maatregelen op het vlak van openbaar vervoer, fiets en Smart Mobility.

Uitvoering planmatig onderhoud wegen

475

0

0

0

Bij het opstellen van het beheerplan wegen 2019-2023 is geconstateerd dat een deel van de infrastructuur (zowel elementen- als asfaltverharding) onderdeel zijn van integrale projecten (zoals de N14) waar Rijkswaterstaat over een paar jaar mee aan de slag gaat. Bij deze projecten is bewust gekozen om deze nog niet structureel te onderhouden maar vooralsnog alleen (kleinschalig) onderhoud uit te voeren om de bereikbaarheid en veiligheid te waarborgen. Bij de actualisatie van de stand van zaken is gebleken, dat deze werkzaamheden niet langer uitgesteld kunnen worden omdat te veel achterstand ontstaat, waardoor achterstallig onderhoud een risico vormt. Om dit te voorkomen is voor de periode van 2020-2023 extra budget vrij gemaakt om de achterstand weg te werken. Naar verwachting is er vanaf 2024 voldoende structureel budget in de voorziening wegen om op basis van de huidige inzichten het groot onderhoud uit te kunnen voeren.

Uitvoering UVP

125

50

0

0

Samen met de inwoners en ondernemers kijken we naar het herinrichten en daarmee autoluw maken van het Damcentrum, waarbij de auto te gast is en voeren we hier als pilot een milieuzone in (75k in 2023). We brengen de gesprekken op gang met relevante partijen om te komen tot een gezamenlijk initiatief ter ondertunneling van de Utrechtsebaan tot Huygenstunnel (50k in 2023 en 2025).

Subtotaal

3.525

2.210

60

0

T3 Economie

Economische agenda

170

0

0

0

Versterken van de lokale economie door een uitgebreid pakket aan tijdelijke maatregelen en acties (reserve Herstelbeleid).

Subtotaal

170

0

0

0

T4 Onderwijs

Jaarprogr Onderwijshuisvesting

50

0

0

0

Om te voldoen aan de wettelijke verantwoordelijkheid van de gemeente om invulling te geven aan de vraag naar onderwijshuisvesting stelt de gemeente één keer per vier jaar, een Integraal Huisvestingsplan (IHP) vast. Het huidige IHP voor het Primair Onderwijs (PO) en Voortgezet Onderwijs (VO) dienen herijkt te worden. Door het IHP PO en VO te bundelen komt er een breder inzicht in de huidige staat van de onderwijshuisvesting in onze gemeente en de opgaven die voor ons liggen.

Lokaal onderwijsbeleid (LOB)

65

90

0

0

Dit betreft het project Aansluiting onderwijs en jeugdhulp, een nieuw initiatief waar ze van 2022 t/m 2024 extra geld steken in de aansluiting tussen het onderwijs en de jeugdhulp.

Nationaal programma Onderwijs

541

70

30

0

Het Nationaal Programma Onderwijs richt zich op het inhalen van onderwijsvertragingen die kinderen opliepen tijdens de coronapandemie. Maatregelen worden genomen in samenwerking met scholen, kinderdagopvang, buitenschoolse opvang, (jeugdgezondheids)zorg, bibliotheken en andere lokale partijen. Het betreft een tijdelijk programma voor tot 2025.

Verduurzaming onderwijsvastgoed

433

433

394

394

Incidentele kosten programma Duurzaamheid (Reserve Energietransitie)

Subtotaal

1.089

593

424

394

T5 Sport, cultuur en recreatie

Incidentele groen renovatie

300

0

0

0

Het in standhouden van het groene karakter van onze gemeente kost steeds meer geld. Dit komt onder andere door toenemende klimaatextremen en omdat het in standhouden van het bomenbestand duurder wordt in de uitvoering. Dit geldt zowel voor onze hoofdboomstructuren als ook voor de bomen en het groen in de wijken. Ook is de komende jaren extra geld nodig voor het op wijkniveau inzetten van burgerparticipatie en biodiversiteit.

Landschapstafel Duin, Horst en Weide

630

0

0

0

De gemeente Leidschendam-Voorburg heeft namens de landschapstafel Duin, Horst en Weide bij de Provincie Zuid-Holland een subsidie aangevraagd voor gebiedsprogramma Duin, Horst en Weide. De provincie heeft voor de periode 2016-2022 een projectsubsidie toegekend. De gemeente Leidschendam-Voorburg heeft inzake deze provinciale subsidie de rol van kassier. Leidschendam-Voorburg heeft de subsidie namens de deelnemers aangevraagd en heeft om deze reden het subsidiebedrag ontvangen en is verantwoordelijk voor de subsidievaststelling die uiterlijk juli 2023 bij de provincie ingediend moet worden. Voor de begrotingsjaren 2022 en 2023 worden hierbij de geprognotiseerde lasten (kosten) en de baten (realisatie van de subsidie) centraal geraamd.

Overige kunst en cultuur

50

0

0

0

Leidschendam-Voorburg is in 2021 met de subsidies een nieuwe, participerende weg ingeslagen met de subsidietafels. De voorgenomen tafel Levendige leefomgeving startte niet als subsidietafel. Op initiatief van vijf van de voorgenomen tafelgenoten is gewerkt aan een eigen interpretatie van deze tafel: het ‘Cultuurpodium’. Het cultuurpodium werkt net zoals het Erfgoedpodium, aan gezamenlijke doelen en activiteiten en beoogt daarmee het maatschappelijke en economische effect van de cultuursector, voor inwoners, ondernemers en bezoekers, te vergroten en de sector gezond te houden. Het Cultuurpodium zoekt de aansluiting met het promotieplan, zodat een bijdrage wordt geleverd aan de algemene promotie van de gemeente, specifiek via de cultuur- en evenementenroute. We ondersteunen deze aanpak gedurende drie jaar tot en met 2023.

Overige sportbeoefening

200

50

0

0

Het college gaat op zoek naar een locatie voor buitenzwemwater met recreatiemogelijkheid.(100k in 2023) en Fiets-, wandelpaden en MTB-trails door Stompwijk, het Groene Hart en Vlietland zijn belangrijk, met goede bewegwijzering naar recreatieve bezienswaardigheden én met aandacht voor het groene karakter van het buitengebied (100k in 2023 en 50k in 2024).

Verkoop snippergroen

25

25

0

0

Baten van de verkoop van gemeentelijke gronden.

Subtotaal

1.205

75

0

0

T6 Sociaal domein

Informele zorg

35

0

0

0

Samen met de maatschappelijke partners wil de gemeente de overbelasting van de mantelzorgers en eenzaamheid eerder signaleren en doorbreken. Door elkaars aanbod te kennen en eerder te signaleren kan hier optimaal gebruik van worden gemaakt. Ook de bekendheid van de beschikbare voorzieningen bij inwoners krijgt een impuls. Daarnaast wordt onder inwoners de bewustwording vergroot om naar een ander om te kijken en zo mantelzorg en vrijwilligerswerk te stimuleren. Tot slot wordt ingezet op het vergroten van de weerbaarheid van eenzame inwoners. Vanuit de Bestemmingsreserve herstelbeleid is hiervoor gedurende drie jaar € 60.000 beschikbaar (periode 2021 - 2023) voor een tijdelijke impuls.

Jeugd Veilig Thuis en Crisis

32

0

0

0

Project ter versterking van het lokale team op de aanpak van huiselijk geweld. Vanuit de gemeenschappelijke regeling GGD & Veilig Thuis ontvangt de gemeente een vergoeding voor de te maken kosten.

LZW 4.1 Collectieve woningaanpassing

900

900

900

900

Incidentele kosten programma Langer Zelfstandig Wonen (zie het hoofdstuk Bestemmingsreserves - Langer Zelfstandig Wonen)

LZW 4.2 (Innovatieve) woonzorgvorm

250

250

250

0

Incidentele kosten programma Langer Zelfstandig Wonen (zie het hoofdstuk Bestemmingsreserves - Langer Zelfstandig Wonen)

LZW 4.3 Doorstroming passende woning

60

60

60

60

Incidentele kosten programma Langer Zelfstandig Wonen (zie het hoofdstuk Bestemmingsreserves - Langer Zelfstandig Wonen)

LZW 4.4 Aanvullende ondersteuning thuis

60

60

60

60

Incidentele kosten programma Langer Zelfstandig Wonen (zie het hoofdstuk Bestemmingsreserves - Langer Zelfstandig Wonen)

LZW 4.5 Noodwoningen

40

40

40

40

Incidentele kosten programma Langer Zelfstandig Wonen (zie het hoofdstuk Bestemmingsreserves - Langer Zelfstandig Wonen)

Preventieve Schuldhulpverlening

14

14

0

0

Door de coronacrisis belanden steeds meer inwoners en ondernemers in de schuldhulpverlening. De komende jaren wil de gemeente daarom extra inzetten op vroegsignalering, preventie en versterken probleemoplossend vermogen bij beginnende schulden door deelname aan de Nederlandse Schuldhulproute. Op deze wijze hoopt de gemeente het aantal mensen met problematische schulden te kunnen beperken. Deze incidentele middelen komen uit de bestemmingsreserve Herstelbeleid.

Programma Sterk voor Noord

870

870

870

0

Dit betreffen incidentele middelen van het programma Sterk voor Noord (zie het hoofdstuk Bestemmingsreserves - Sterk voor Noord)

Uitv.kn Samenkracht-burgerparticipatie

115

25

0

0

Een deel van het tijdelijke budget voor mantelzorg en eenzaamheid is hier verantwoord. Daarnaast zit een deel van het budget Aansluiting Onderwijs en Jeugdhulp op dit budget. Het laatste deel bestaat uit de incidentele middelen voor de evaluatie van de subsidietafelsystematiek.

Subtotaal

2.376

2.219

2.180

1.060

T7 Volksgezondheid en milieu

Opstart Lokale Preventieakkoord - SISA

40

0

0

0

Het Rijk heeft voor 2022 en 2023 €40.000 beschikbaar gesteld voor de uitvoering van het lokaal preventieakkoord dat in 2021 wordt opgesteld.

Subtotaal

40

0

0

0

T8 VHLOSV

Beleidsadvisering ruimtelijk beleid

170

0

0

0

Het college ontwikkelt kaders voor creatieve oplossingen zoals flex woningen en tiny houses (70k 2023); daarnaast wordt een Groen actieplan opgesteld om de omgeving te vergroenen, klimaatadaptief te maken en biodiversiteit te versterken (100k 2023).

Grondexploitaties

24.549

20.380

15.651

0

Mutaties grondexploitaties

Kostenverhaal Klein Plaspoelpolder (KPP)

1.453

1.340

2.270

0

Mutaties grondexploitaties

Subsidies duurzame maatregelen

250

250

183

333

Incidentele kosten programma Duurzaamheid (Reserve Energietransitiie)

Verg. rentekorting duurzaamheidslening

150

150

150

0

Incidentele kosten programma Duurzaamheid (Reserve Energietransitiie)

Voorbereid. implementatie Omgevingsrecht

324

391

0

0

Kosten ter voorbereiding op de uitvoering van een nieuwe of gewijzigde structurele taak kunnen als incidenteel aangemerkt worden. Implementatiekosten zijn incidenteel.

Wijkaanpakken verduurzaming

820

820

1.042

1.042

Incidentele kosten programma Duurzaamheid (Reserve Energietransitiie)

Woonboten Bolder >>Starrevaart

42

0

0

0

In 2018 zijn er naar aanleiding van de verplaatsing van woonboten van de Bolder naar de Starrevaart zeven houten bergingen, behorende bij de woonboten, geplaatst aan het Starrevaartpad. Van die bergingen zijn er vijf verzakt. Vanwege gegeven garantie, komen de herstelkosten van € 45.000 voor rekening van de gemeente. Na herstel wordt het eigendom van de bergingen overgedragen aan de gebruikers.

Subtotaal

27.758

23.331

19.296

1.375

T14 Overhead

Ambtelijke huisvesting

425

175

0

0

Op 22 februari 2022 is de raad akkoord gegaan met het Raadsvoorstel herhuisvesting buitendienst stadsbeheer. Op basis van dit voorstel worden middelen beschikbaar gesteld voor de tijdelijke huisvesting, sloopkosten en verhuiskosten.

Invoering en beh.informatiesystemen

450

150

0

0

Implementatiekosten informatiebeveiliging, tijdelijk en vallen niet onder structurele lasten.

Subtotaal

875

325

0

0

Totaal incidentele lasten

37.038

28.753

21.960

2.829

Incidentele baten

2023

2024

2025

2026

T4 Onderwijs

Nationaal programma Onderwijs

541

70

30

0

Het Nationaal Programma Onderwijs richt zich op het inhalen van onderwijsvertragingen die kinderen opliepen tijdens de coronapandemie. Maatregelen worden genomen in samenwerking met scholen, kinderdagopvang, buitenschoolse opvang, (jeugdgezondheids)zorg, bibliotheken en andere lokale partijen. Het betreft een tijdelijk programma voor tot 2025.

Subtotaal

541

70

30

0

T5 Sport, cultuur en recreatie

Landschapstafel Duin, Horst en Weide

600

0

0

0

De gemeente Leidschendam-Voorburg heeft namens de landschapstafel Duin, Horst en Weide bij de Provincie Zuid-Holland een subsidie aangevraagd voor gebiedsprogramma Duin, Horst en Weide. De provincie heeft voor de periode 2016-2022 een projectsubsidie toegekend. De gemeente Leidschendam-Voorburg heeft inzake deze provinciale subsidie de rol van kassier. Leidschendam-Voorburg heeft de subsidie namens de deelnemers aangevraagd en heeft om deze reden het subsidiebedrag ontvangen en is verantwoordelijk voor de subsidievaststelling die uiterlijk juli 2023 bij de provincie ingediend moet worden. Voor de begrotingsjaren 2022 en 2023 worden hierbij de geprognotiseerde lasten (kosten) en de baten (realisatie van de subsidie) centraal geraamd.

Subtotaal

600

0

0

0

T6 Sociaal domein

Jeugd Veilig Thuis en Crisis

32

0

0

0

Project ter versterking van het lokale team op de aanpak van huiselijk geweld. Vanuit de gemeenschappelijke regeling GGD & Veilig Thuis ontvangt de gemeente een vergoeding voor de te maken kosten in 2023.

Subtotaal

32

0

0

0

T7 Volksgezondheid en milieu

Opstart Lokale Preventieakkoord - SISA

40

0

0

0

Het Rijk heeft voor 2022 en 2023 €40.000 beschikbaar gesteld voor de uitvoering van het lokaal preventieakkoord dat in 2021 is opgesteld.

Subtotaal

40

0

0

0

T8 VHLOSV

Grondexploitaties

24.549

20.380

17.768

0

Mutaties grondexploitaties

Kostenverhaal Klein Plaspoelpolder (KPP)

1.453

1.340

2.270

0

Mutaties grondexploitaties

Subtotaal

26.002

21.720

20.038

0

Totaal incidentele baten

27.215

21.790

20.068

0

Incidentele verrekeningen met reserves

2023

2024

2025

2026

Storting in de reserves

Overige reserves

223

223

0

0

Grondexploitaties verr. res.

0

0

2.117

0

Onttrekking aan reserves

Alg. reserve vrij besteedbaar

632

774

870

0

Overige reserves

3.979

3.749

3.079

2.829

Totaal verrekeningen reserves

4.388

4.300

1.832

2.829

Totaal incidentele baten en lasten

5.434

2.662

60

0

Bedragen x € 1.000

Deze pagina is gebouwd op 12/28/2022 11:26:50 met de export van 12/27/2022 15:37:18