Financiële Begroting

Investeringsplan

De investeringen die de gemeente Leidschendam-Voorburg de komende jaren wil doen, zijn opgenomen in het investeringsplan 2023-2026. In het investeringsplan staan zowel de vervangingsinvesteringen als de nieuwe investeringen. In de bijlagen is per programma een gedetailleerd overzicht van de geplande investeringen opgenomen. Het investeringsvolume in de planperiode 2023-2026 is weergegeven in de onderstaande tabel.

Investeringsvolume

In de onderstaande tabel zijn de geplande investeringen per programma opgesomd.
In de bijlagen is een gedetailleerd overzicht hiervan opgenomen.

Programma

Reeds beschikbaar gesteld krediet

Gerealiseerd en geraamd t/m 2022

Verwacht restant krediet per 1-1-2023

Investeringen 2023

Investeringen 2024

Investeringen 2025

Investeringen 2026

saldo uitg-ink.

saldo uitg-ink.

saldo uitg-ink.

saldo uitg-ink.

saldo uitg-ink.

saldo uitg-ink.

saldo uitg-ink.

Bestuur en Ondersteuning

1.077

1.077

843

234

Veiligheid

125

125

75

50

Verkeer en Vervoer

18.339

4.221

14.118

7.513

3.358

1.463

1.235

Economie

Onderwijs

57.833

1.162

56.670

3.836

15.682

14.526

11.119

Sport, cultuur en recreatie

8.800

161

8.639

2.932

2.345

2.723

640

Sociaal Domein

Volksgezondheid en milieu

71.681

2.349

69.332

10.967

21.331

18.019

6.715

VHLOSV

Overhead

9.286

275

9.011

1.583

4.886

1.005

1.537

Totaal investeringsvolume

167.140

8.168

158.972

27.749

47.836

37.786

21.246

Bedragen x € 1.000

In de kolom uitgaven (Uitg.) staan de totale bruto-investeringen opgesomd. Hierbij is geen rekening gehouden met dekking uit eventuele reserve of dekking van de investeringen uit tarieven. In de kolom inkomsten (Ink.) worden bijdragen van derden vermeld.

Berekening kapitaallasten

Voor de berekening van de kapitaallasten wordt de annuïteitenmethode toegepast. De afschrijvingstermijnen zijn in overeenstemming met de Financiële verordening. Met afschrijven wordt gestart in het jaar na ingebruikname van de investering. Investeringen met een verkrijgingsprijs van minder dan € 25.000 worden niet geactiveerd. Het rente-omslagpercentage is 1,2%.

Programma 

Verschil

Verschil

Verschil

Verschil

2023

2024

2025

2026

Bestuur en Ondersteuning

       -103

          34

          45

          45

Veiligheid

           -8

           -0

            8

            8

Verkeer en Vervoer

       -600

       -172

            1

          65

Economie

          -  

          -  

          -  

          -  

Onderwijs

         -53

       -387

       -493

       -738

Sport, cultuur en recreatie

        150

        244

        382

        384

Sociaal domein

           -0

           -0

           -0

           -0

Volksgezondheid en milieu

       -478

       -905

       -528

       -137

VHLOSV

            6

            6

            6

            6

Algemene dekkingsmiddelen

        297

        317

        129

          14

Overhead

          17

          67

        530

        174

Totaal verloop in kapitaallasten

-772

-797

80

-178

bedragen x € 1.000

Nadere toelichting verloop kapitaallasten
Het verloop van de kapitaallasten ten opzichte van voorgaande jaren wordt voornamelijk veroorzaakt door het eerder of later afronden van investeringen in de tijd. Soms wordt er eerder gestart met een investering dan gepland, waardoor de kapitaallasten eerder van start gaan. Ook worden investeringen doorgeschoven in de tijd, waardoor de afronding in een later jaar plaatsvindt en de kapitaallasten ook later in de begroting worden opgenomen.
De grootste afwijkingen zijn terug te vinden op de programma's Bestuur en ondersteuning, Verkeer en vervoer, Onderwijs, Sport, cultuur en recreatie, Volksgezondheid en milieu en Overhead.

Bij het programma Bestuur en ondersteuning wordt verwacht dat twee investeringen voor vervanging van softwareprogrammatuur een jaar later worden opgeleverd dan gepland.

Bij programma Verkeer en vervoer wordt de grootste afwijking veroorzaakt doordat de aanleg van de Veenpoldersweg later wordt afgerond. Een viertal investeringen in veegmachines zijn een jaar uitgesteld en de bijgestelde planning van de verkeersregelinstallaties zorgt ook voor een verschuiving van de kapitaallasten naar latere jaren. Ook is de bouw van de parkeergarage Rijnlandstraat Noord doorgeschoven naar 2023/2024. Deze mutaties laten daardoor ten opzichte van de vorige meerjarenbegroting een afname van de kapitaallasten in de eerste jaren zien.

Bij programma Onderwijs heeft een actualisatie van de planning van oplevering van de diverse scholen plaatsgevonden. Dit betekent dat vanaf 2024 lagere kapitaallasten worden verwacht dan eerder was aangenomen.

Bij het programma Sport, cultuur en recreatie is rekening gehouden met een nieuwe investeringen voor de bouw van de bibliotheek, waardoor de kapitaallasten in 2025 een stijging laten zien. Daarnaast zijn er nieuwe kredieten aangevraagd voor een nieuwe rugbyclub en nieuwe kredieten aangevraagd op basis van het Meerjaren Investering Plan voor de vervanging van velden, daarnaast is rekening gehouden met extra afschrijving op een hieraan gerelateerde bestaande investering. Deze hebben als gevolg dat de kapitaallasten een stijgende lijn vertonen.

Bij het programma Volksgezondheid en Milieu hebben de mutaties in kapitaallasten betrekking op de fasering van de rioleringsprojecten.

Programma Overhead laat vanaf 2023 een stijgende lijn in kapitaallasten zien. Deze worden voornamelijk veroorzaakt door de investeringen in herhuisvesting van Stadsbeheer, waarvan de kapitaallasten in 2025 sterker stijgen.

Deze pagina is gebouwd op 12/28/2022 11:26:50 met de export van 12/27/2022 15:37:18