Financiële Begroting

Gemeentefonds

De uitkeringen uit het gemeentefonds in de programmabegroting 2023-2026 zijn berekend op basis van de meicirculaire gemeentefonds 2022. In de meicirculaire is de gemeente geïnformeerd over de omvang en mutaties van de uitkeringen uit het fonds. Deze uitkeringen vormen de grootste inkomstenbron voor de gemeente. De eventuele financiële gevolgen uit de septembercirculaire gemeentefonds 2022 worden meegenomen in de Nota van Wijziging. Deze wordt tegelijkertijd met de conceptprogrammabegroting 2023-2026 in de gemeenteraad behandeld. De uitkeringen uit het gemeentefonds zijn geraamd op:

Uitkeringen gemeentefonds

2023

2024

2025

2026

A. Algemene uitkering

Algemene uitkering

128.851

132.000

137.591

126.379

BTW-compensatiefonds

440

440

440

440

Suppletie-uitkering nieuw verdeelstelsel 2023

3.708

2.561

1.415

1.415

Subtotaal Algemene uitkering

132.999

135.001

139.446

128.234

B. Decentralisatie-uitkeringen

Brede impuls combinatiefuncties

350

350

350

350

Decentralisatie prov. taken

41

41

41

41

Voorschoolse voorziening peuters

115

115

115

115

Armoedebestrijding kinderen

346

346

346

346

Maatschappelijke begeleiding

103

103

103

103

Versterking omgevingsveiligheidsdiensten

11

11

                     n.v.t.

 n.v.t. 

Subtotaal Decentralisatie-uitkeringen

966

966

955

955

C. Integratie-uitkeringen

Participatie

2.669

2.542

2.473

2.492

Subtotaal Integratie-Uitkeringen

2.669

2.542

2.473

2.492

D. Stelposten

Stelpost compensatie Jeugdzorg

4.059

2.432

1.178

963

Subtotaal Stelposten

4.059

2.432

1.178

963

Totalen

140.693

140.941

144.052

132.644

Bedragen x € 1.000 

Algemene uitkering

De groei van de algemene uitkering in de periode 2023-2026 wordt voor een belangrijk deel bepaald door de groei van het acres en toename van het aantal woningen en inwoners. Onderdeel van de algemene uitkering is de raming van de inkomst vanwege  verwachte onderbesteding van het BTW compensatiefonds (BCF). Deze is geraamd op de € 440.000 per jaar.

Decentralisatie-uitkeringen

Decentralisatie-uitkeringen kennen een beperkte looptijd en zijn specifiek gekoppeld aan een uitkeringsdoel.

Integratie-uitkeringen
Het totaal aan inkomsten aan integratie-uitkeringen bestaat in de periode 2023-2026 alleen uit het participatiebudget. Onderdeel van dit participatiebudget is de normvergoeding die de gemeente ontvangt voor de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW). Hierbij is sprake van een sterfhuisconstructie. Het budget loopt dan ook gelijk af met de uitstroom van het aantal Wsw-ers.

Stelpost compensatie jeugd
Het Rijk en de VNG werken aan de Hervormingsagenda jeugdzorg. Deze wordt naar verwachting dit najaar afgerond. Vooruitlopend hierop zijn voor de jaren 2022 en 2023 al aanvullende, incidentele middelen toegevoegd aan het gemeentefonds, in lijn met de financiële reeks van de uitspraak van de Commissie van Wijzen (CvW). De VNG, het IPO en het Rijk erkennen de noodzaak om op deze ontwikkelingen te anticiperen en hebben aanvullende afspraken gemaakt ten aanzien van de te verwachten ruimte in de gemeentelijke begroting aanvullend op de meicirculaire 2022.
Op basis van deze afspraken wordt het lastenbudget jeugd verlaagd vanaf 2024 met een oplopende aanvulling op de taakstelling van € 1,6 miljoen. De baten vanuit de algemene uitkering worden verhoogd in 2024 en vanaf 2025 verlaagd door de oplopende landelijke besparing van afgerond € 500 miljoen die is opgenomen in het regeerakkoord.

Deze pagina is gebouwd op 12/28/2022 11:26:50 met de export van 12/27/2022 15:37:18