Bijlagen

Verdeling personeelskosten over taakvelden

Verdeling personeelskosten over taakvelden

Overzicht personele lasten

Rekening
2021

Begroting
2022

Begroting
2023

Begroting
2024

Begroting
2025

Begroting
2026

Programma Bestuur en Ondersteuning

Bestuur

2.140

2.136

2.150

2.150

2.150

2.150

Burgerzaken

3.086

2.768

2.308

2.308

2.308

2.308

Beheer overige gebouwen en gronden

803

816

568

568

568

568

Parkeerbelasting

21

117

91

91

91

91

Bestuur en Ondersteuning

6.050

5.837

5.117

5.117

5.117

5.117

Programma Veiligheid

Crisisbeheersing en brandweer

1

1

23

23

23

23

Openbare orde en veiligheid

2.284

2.281

2.414

2.414

2.414

2.414

Veiligheid

2.284

2.281

2.437

2.437

2.437

2.437

Programma Verkeer en Vervoer

Verkeer en Vervoer

2.091

2.038

2.377

2.377

2.377

2.377

Parkeren

114

207

161

161

161

161

Recreatieve havens

2

1

0

0

0

0

Openbaar vervoer

17

19

25

25

25

25

Verkeer en Vervoer

2.225

2.264

2.564

2.564

2.564

2.564

Programma Economie

Economische ontwikkeling

303

383

295

295

295

295

Fysiek bedrijfsinfrastructuur

54

46

102

102

102

102

Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen

42

44

45

45

45

45

Economie

399

473

442

442

442

442

Programma Onderwijs

Onderwijshuisvesting

332

300

291

291

291

291

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

716

684

480

480

480

480

Onderwijs

1.048

984

771

771

771

771

Programma Sport, cultuur en recreatie

Sportbeleid en activering

130

93

51

51

51

51

Sportaccommodaties

361

382

340

340

340

340

Cultuurpres.,productie&participatie

95

101

76

76

76

76

Musea

26

46

56

56

56

56

Cultureel erfgoed

224

304

254

254

254

254

Media

84

74

57

57

57

57

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

2.739

2.901

3.314

3.314

3.314

3.314

Sport, cultuur en recreatie

3.659

3.900

4.149

4.149

4.149

4.149

Programma Sociaal domein

Samenkracht en burgerparticipatie

2.466

2.192

1.531

1.531

1.531

1.449

Wijkteams

959

1.006

967

967

967

967

Inkomensregelingen

4.070

4.101

3.561

3.561

3.561

3.561

Begeleide participatie

287

300

352

352

352

352

Arbeidsparticipatie

2.353

2.418

2.682

2.682

2.682

2.682

Maatwerkvoorzieningen (Wmo)

525

524

637

637

637

637

Maatwerk dienstverlening 18+

1.377

1.454

1.947

1.947

1.947

1.947

Maatwerk dienstverlening 18-

1.566

1.305

1.593

1.562

1.562

1.562

Geëscaleerde zorg 18+

62

63

118

118

118

118

Geëscaleerde zorg 18-

416

418

705

705

705

705

Sociaal domein

14.082

13.781

14.092

14.062

14.062

13.980

Programma Volksgezondheid en milieu

Volksgezondheid

52

46

153

153

153

153

Riolering

439

631

691

691

691

691

Afval

201

168

183

183

183

183

Milieubeheer

794

707

831

831

831

831

Begraafplaatsen en crematoria

228

228

311

311

311

311

Volksgezondheid en milieu

1.714

1.781

2.170

2.170

2.170

2.170

Programma VHLOSV

Ruimte en leefbaarheid

2.139

1.612

1.715

1.715

1.716

1.577

Grondexploitatie (niet bedrijventerr.)

573

315

290

299

240

0

Wonen en bouwen

2.360

3.071

3.635

3.635

3.635

3.468

VHLOSV

5.072

4.998

5.640

5.649

5.591

5.045

Programma Tussenrekeningen activa

Geactiveerde kosten

628

0

0

0

0

0

Tussenrekeningen activa

628

0

0

0

0

0

Programma Algemene Dekkingsmiddelen

OZB Woningen

95

93

68

68

68

68

OZB Niet-woningen

130

125

84

84

84

84

Belastingen overig

266

203

220

220

220

220

Algemene Dekkingsmiddelen

491

421

373

373

373

373

Programma Overhead

Overhead

13.044

15.148

16.044

16.144

16.250

16.250

Overhead

13.044

15.148

16.044

16.144

16.250

16.250

TOTAAL

50.696

51.868

53.799

53.877

53.925

53.297

Bedragen x € 1.000

Deze pagina is gebouwd op 12/28/2022 11:26:50 met de export van 12/27/2022 15:37:18